تماس با چارسوق

برای چارسوق بنویسید؛ از تجربه‌های سفر و روایت‌هایی که به یادتان مانده است.

بیش از یک ماه از سفرم می‌گذرد و من تعجب می‌کنم که اصلا تغییر کرده‌ام. مطمئناً تجربیاتی که داشته‌ام و چیزهایی که دیده‌ام تا حدودی به من شکل داده است.

  کالیفرنیا

  خیابان اول
  اروپا
  ایران

  لندن

  خیابان اول
  اروپا
  ایران